Agronomer behövs för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk!

Statens offentliga utredningar har under det gångna året utrett förutsättningarna för en livskraftig jordbruksnäring i Sverige och sammanfattat sitt arbete i Konkurrenskraftsutredningen. Syftet med utredningen var att belysa det svenska jordbrukets konkurrenskraft och ta fram förslag till strategi för en livskraftig svensk produktion.

En slutsats vi drar från denna utredning är att agronomkompetensen är av stor betydelse för det svenska jordbrukets framtida konkurrenskraft. Vi agronomer har en värdefull kunskap som behövs för att utveckla det svenska jordbruket, bland annat genom att ge råd till företagare om hur de kan göra sitt företag med resurseffektivt och lönsamt och genom att se till att resultat från aktuell forskning når företagarna och producenterna och omsätts i praktiken.

I utredningen har de identifierat fyra fokusområden som strategin och åtgärderna borde fokusera på. Ett av dessa fokusområden är Kunskap, forskning och innovation. En av de slutsatser som dras är att forskning, utbildning och innovation dels utgör grunden för en ökad produktion, tillväxt och utveckling, men också för att kunna möta samhällsutmaningar i framtiden.

Under detta fokusområde diskuteras att en prioriterad åtgärd är att säkerställa kunskaps- och kompetensförsörjningen till framtidens företag och industri. Där spelar vi agronomer, och vår kompetens, en viktig roll. Det är även prioriterat att öka attraktiviteten att arbeta inom jordbruksbranschen. En annan punkt som lyfts är att det även är viktigt att utveckla och förbättra spridningen av information mellan forskning och företagare/producenter, och även att öka samverkan och utbytet mellan dessa. Även där spelar vi agronomer en viktig roll.  Alumner från SLU är en av de viktigaste vägarna för att sprida resultat från SLU:s forskning till producenterna och de som kan tillämpa forskningsresultaten.

balar

Foto: Martin Holmberg

Andra fokusområden, utöver forskning, innovation och utbildning, som enligt utredningen borde prioriteras är:

(1)    Produktion och företagande; Hög effektivitet, kostnadsmedvetenhet och se över hinder för utveckling av produktionen. En konkurrenskraftig näring förutsätter lönsamma företag.

(2)    Mer marknad: Jordbruksnäringen konkurrerar på en global marknad med en ökad konkurrenskraft. Det ställer krav på en ökad marknadsorientering och att företag och producenter måste utveckla tydliga marknadsstrategier.

(3)    Villkor och regler: Svenska företag inom jordbruksnäring bör ha villkor och regler som är i paritet med konkurrentländerna. Nationella regler bör ses över så de är väl motiverade, vilar på evidensbaserad grund och systematiskt utvärderas för att utreda hur reglerna påverkar svenska företagares konkurrenskraft.

Mycket intressant finns att läsa i konkurrenskraftsutredningen. Hela utredning hittar du här.