Framtidens agronomer

Agronomuppropet gör i detta inlägg en uppföljning av en seminariedag som hölls på SLU i maj 2011. Arrangörer av seminariet var SLU, KSLA och Ultuna studentkår och titeln var ”Framtidens agronomer- en dialog mellan arbetsgivare, utbildare och studenter om dagens och morgondagens agronomutbildning”. Under dagen diskuterades flitigt frågor som; vilka kunskaper och erfarenheter som önskas av agronomer inom olika delar av branschen, vilken agronomens roll är, vad branschföreträdarna såg för utvecklingsmöjligheter inom agronomutbildningen m.m. Seminariet filmades och videoklippen är tillgängliga via SLU:s hemsida.

Inte helt ovanligt är att det uppstår väldigt bra och givande diskussioner under seminariedagar som dessa, men att flera av de deltagande inte känner att diskussionerna verkar leda vidare. Under denna seminariedag gjordes dock en mycket ambitiös lista där deltagarna både fick sätta på pränt vad de tycker att SLU kan göra för att förbättra agronomutbildningen samt vad deltagarna själva kan göra för att förbättra utbildningen.

Kåren

Här ska jag försöka sammanfatta de viktigaste uppmaningarna och åtagandena från den dagen:

Uppmaningar till SLU från deltagarna:

(1)    Mentorskap, erbjuda studenterna möjligheten att få en mentor som är verksam inom ett för studenten relevant område. Denna uppmaning är den vanligaste i listan. Många har föreslagit att SLU Karriär borde samordna detta, andra har föreslagit SLU Alumn.

(2)    Mer ekonomikurser i agronomutbildningarna som inte har det som huvudämne. Viktigt med målgruppsanpassad ekonomi, affärstänkande, lära sig förstå företagarnas villkor o.s.v.

(3)    Tidig förankring i verkligheten. Mer praktisk förankring/tillämpning. Workshops men näringsliv/organisationer. Mer problembaserat lärande. Fler branschföreträdare med i undervisningen. Möjlighet till praktik och nätverkande.

(4)    Ge olika perspektiv, genom exempelvis paneldebatter med representanter från näringslivet och forskningen.

(5)    Mer organisation, kommunikation, processledning och ledarskap i utbildningen.

(6)    Möjlighet till specialisering/inriktning inom exempelvis internationella frågor eller entreprenörskap.

Skulle en liknande lista upprättas idag skulle den se snarlik ut. Frågorna som diskuterades då är de samma som idag. Det betyder inte att det inte har gjorts något av det som nämndes som åtgärder 2011, för det har det, men att mer alltid behöver göras. Man blir såklart aldrig ”färdig” med arbetet att förbättra en utbildning.

Hur ser läget för agronomutbildningen ut idag, men hänsyn till de ovanstående uppmaningarna. Vad har förbättrats och var har inte gjort det?:

(1) Mentorskap: Sen 2011 har det varit tyst om ett mentorsprogram. Inom studentkåren har vi dock upplevt att det funnits ett stort intresse från både studenter och branschen för någon form av mentorskap. Därför har Ultuna studentkår i år startat upp ett pilotprojekt som syftar till att ge de studenter som vill en mentor. Drygt 60 studenter har sökt till att få en mentor och även många yrkesverksamma har sökt till att bli mentorer. Är du intresserad av att bli mentor finns fortfarande möjligheten – Ultuna studentkår behöver fler mentorer till ekonom-, husdjur- och landsbygdsutvecklingsagronomer! Läs mer på kårens hemsida eller maila mig: beatrice@agronomuppropet.se eller uls_mentor@slu.se

(2) Ekonomi: Studenter på de andra agronomprogrammen kan välja att läsa ekonomi om det passar in i ramschemat. Det har varit lättare för vissa agronomprogram att få in ekonomi i sin utbildning än andra. Husdjursagronomerna har minst flexibelt ramschema i dagsläget och därför svårast att läsa ekonomi. Av den anledningen har Ultuna studentkårs husdjursråd arrangerat en ekonomikurs under våren tillsammans med LRF konsult. I de nya förslag som finns för agronomutbildningen verkar det som att möjligheterna för att läsa mer ekonomi förbättras genom större valbarhet (pga. att utbildningen planeras att förlängas med en termin från 4,5 år till 5) och fler ekonomikurser som programkopplas till agronomprogrammen.

(3) Praktisk tillämpning/verklighetsförankring: Ständigt aktuell fråga. Möjligheten till att läsa praktikkurser har förbättrats under de senaste åren och förbättras ytterligare genom det nya förslaget för hur agronomutbildningen ska utvecklas. Allt mer strama kursbudgetar leder däremot till att praktiska moment plockas bort ur undervisningen. Mer arbete i form av case med företag/organisationer har efterfrågats. Därför finns det nu idéer om att erbjuda företag/organisationer att komma till ULS och hålla i case, för att öka kontaktytan mellan dessa företag/organisationer och studenterna. Kontakta beatrice@agronomuppropet.se vid intresse.

(4) Fler perspektiv: Paneldebatter är ett välkommet inslag i utbildningen och något som förekommer i vissa kurser. En svår fråga är vilka som ska arrangera dessa debatter, om det ska vara kursledningen, kåren, någon centrumbildning inom SLU eller liknande. Har du förslag på debattämne, eller vill vara med själv – hör av dig så kan vi nog fixa något!

(5) Ledarskap/projektledning: Läses av alla agronomstudenter i år 4. Kursen har dock svårt att nå ut till alla studenter som läser den eftersom förkunskaperna är varierande. Kursen arbetas om inför varje nytt kurstillfälle, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar av denna kurs. Även i förslaget om den nya agronomutbildningen finns en kurs i projektledning och ledarskap som ska vara obligatorisk för alla agronomer.

(6) Specialisering: En av tankarna bakom varför man rekommenderar att agronomutbildningen ska förlängas till 5 år istället för 4,5 år är just för att studenterna ska få en bättre möjlighet att specialisera sig.

TraktU

Listan över vad deltagarna själva kunde tänka sig göra var tyvärr inte lika omfattande – men här är några saker som du som yrkesverksam agronom kan göra redan nu om du vill bidra till att förbättra agronomutbildningen:

  1. Ställ upp som mentor i Ultuna studentkårs mentorsprogram. Tar inte mycket tid, men är otroligt värdefullt för studenterna och kommer ge dig mycket tillbaka!
  2. Träffa fler studenter och låt dem få en bättre inblick i typiska arbetsuppgifter du har genom att hålla i en kombinerad föreläsning/case genom Ultuna studentkårs nya initiativ Case-IT.
  3. Kom gärna med förslag på hur ni anser att agronomutbildningarna bör utvecklas. Det sker stora förändringar nu och era tankar och åsikter är värdefulla!
  4. Sist men störst och viktigast – marknadsför agronomutbildningen på alla de sätt som är möjliga för just dig!

 

//Beatrice

beatrice@agronomuppropet.se