Varför valde agronomstudenterna utbildningen och vilka utbildningar valde de mellan?

Inför Agronomuppropets fokusdag gjordes en enkätundersökning bland nuvarande agronomstudenter på Ultuna. I undersökningen fick studenterna bland annat svara på hur de hittade utbildningen och varför de valde att läsa till agronom. Totalt svarade 180 agronomstudenter på undersökningen och svaren säger mycket om vilken målgrupp det är vi når idag och de kan också hjälpa oss förstå hur vi ska få fler att intressera sig för agronomyrket!

I förra inlägget berättade vi om hur väl studenterna tycker att SLU syns och vilken bild näringen förmedlar. I detta inlägg följer vi upp det förra inlägget med att berätta varför agronomstudenterna valt att läsa till just agronom och vilka utbildningar som agronomstudenterna valde mellan.

Som ni kan se i diagrammet nedan valde de flesta studenter som svarade på frågan att läsa till agronom eftersom de ville läsa om lantbruksfrågor och djurhållning. Det är också otroligt kul att se att många av studenterna valt agronomutbildningen för att de vill arbeta i en näring som hanterar viktiga framtidsfrågor. Detta är något vi bör lyfta mer! Idag är det som vi har nämnt en stor del av de unga som inte har något intresse för lantbruksfrågor eftersom få har kunskap kring de gröna näringarna. Genom att lyfta de spännande framtidsfrågor vi arbetar med kan vi få de som inte ännu är intresserade av lantbruksfrågor att bli det!

varför

Generellt sett är arbetsmarknaden för agronomer mycket bra. Det kan finnas en stor potential att attrahera nya studenter genom att lyfta detta eftersom endast 3 % valde agronomutbildningen tack vare den bra arbetsmarknaden. Om behovet av agronomkompetensen förmedlas tydligare kan det troligtvis leda till att fler som väger mellan agronomutbildningen och andra utbildningar väljer i slutändan agronomutbildningen.

En annan intressant fråga här är hur SLU:s varumärke kan stärkas och bli mer prestigefyllt. Även här finns en stor potential att nå många fler. En procent av studenterna valde att studera till agronom för att de anser att SLU är ett intressant universitet, den siffran finns det en stor potential att öka. Hur skulle denna siffra se ut på ett universitet som Cornell University eller på exempelvis Handels?

Vi frågade också studenterna vilka utbildningar de valde mellan för att identifiera utmanarna till agronomutbildningen.

Många studenter har valt mellan olika agronomprogram, vi konkurrerar helt enkelt mest med oss själva. Hela 69 personer (46 %) uppger att de valt mellan olika agronomprogram. Andra utbildningar som kan identifieras som konkurrenter till agronomutbildningarna (eftersom våra studenter funderat på att välja de utbildningarna) är; lantmästare (8 %), civilingenjör (14 %), ekonomiutbildningar (17 %), veterinär (14 %) och biolog (9 %). Andra utbildningar som nämns flertalet gånger är miljövetenskap, lärare, läkare, landskapsarkitekt, pol.kand, jägmästare, etologi och djurskydd, samhällsvetare och sjuksköterska.

En stor utmaning här är att agronomutbildningarna i stor utsträckning konkurrerar med andra utbildningar inom SLU och framförallt andra agronomutbildningar. Hur ska vi göra för att inte konkurrera med oss själva i en så stor utsträckning? Att nå fler potentiella studenter bör vara en lösning som kan ge fler sökande till alla agronomprogram, även om konkurrensen mellan de olika utbildningarna troligtvis kommer finnas kvar.