Marknadsföring – inte namnbyte!

IMG_1058

När ska SLUs ledning inse att det är mer marknadsföring, inte namnbyte, som får fler att söka till agronomprogrammen?

Agronomuppropet har med intresse läst senaste numret av Lantmannen (nr 10/2016) och intervjun med prorektor på SLU, Karin Holmgren. Återigen tycks benämningen på agronomprogrammen vara uppe på tapeten.

Karin Holmgren säger till Lantmannen att:

”Nu finns det inte så många på landsbygden och vi måste kanske rikta oss till andra grupper som stadsungdomar och nyanlända. Och då kanske vi måste använda ett annat språk och kanske även marknadsföra utbildningarna under andra namn än ”agronom” som dagens unga inte verkar känna till.”

Agronomprogrammens benämningar diskuteras till och från men Agronomuppropet anser inte att agronomprogrammen bör ändra namn. Frågan Agronomuppropet ställer sig är huruvida fler ungdomar kommer söka sig till en utbildning med ett mer utpräglat kandidat-master-koncept med ett namn som ”master in sustainable environment”? SLU-utbildningar med snarlika benämningar har haft svikande söktryck.

Just nu finns ett förslag till inriktningsbeslut för utbildningar vid SLU och beslut om dokumentets innehåll kommer fattas i Utbildningsnämnden imorgon onsdag (12 oktober). Följande kan man läsa i “Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020″:

”De få yrkesprogram som har ett mycket svagt studentintresse (färre än 20 helårsstudenter/årskurs) ska fortsätta att analyseras och åtgärder ska sättas in för att öka intresset. Sådana åtgärder kan omfatta bl.a. förändrat innehåll och struktur, samläsning, sammanslagning av program och namnändring.

En namnändring kan behövas även för andra yrkesprogram för att tydliggöra programmets innehåll och därigenom attrahera studenter som är intresserade av området men inte förstår innebörden av yrkesprogrammets namn. Även om vissa yrkesprogram ändrar namn eller struktur kan själva yrkesexamen värnas och vara det som programmet slutligen leder fram till.”

Agronomuppropet anser att det varken är agronomprogrammens namn eller okunskap kring vad en agronom är som orsakar det sviktande söktrycket, det är bristen på marknadsföring som är den enskilt största bidragande faktorn. Titeln agronom är en kvalitetsstämpel inom branschen och förmedlar både teoretisk och praktisk kunskap.

Agronomuppropet har tagit fram statistik kring hur agronomstudenterna hittade utbildningen, vad som var viktigast när agronomstudenter valde sin utbildning och vilka utbildningar de valde mellan. Resultaten finns publicerade på Agronomuppropets hemsida: http://agronomuppropet.se/2014/11/11/hur-hittade-agronomstudenterna-till-utbildningen/

Karin Holmgren ställer sig frågan om SLU ska utbilda för dagens jordbruk och skogsbruk eller för framtiden.

Vad anser du? Är begreppet och titeln agronom nödvändig eller är det ett nostalgiskt fasthållande som inte hör hemma i framtiden?