Vad gör en agronom?

cow

 

Agronomer beskrivs på olika, mer eller mindre lättförståeliga sätt, på olika ställen. Och branschen har länge önskat sig en definition. Något som har visat sig svårt eftersom det finns sju olika inriktningar (teknikagronom och bioteknikagronom medräknat - program som har lagts ner). Agronomuppropet eftersökte under 2015 en definition och denna var den vi tyckte om bäst:

"Agronomer är experter på hur mat blir till och vilka förutsättningar som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt."

Vi gillar även den förklaring som Naturvetarna ger i boken Naturvetarguiden:

"Agronomer har en tvärvetenskaplig kompetens med koppling till lantbruk och livsmedelsproduktion. De förstår villkoren för företagare och är tränade i att lösa problem"

Agronomutbildningen är idag 4,5 år lång och har fem olika inriktningar; ekonomi, landsbygdsutveckling, livsmedel, husdjur och mark/växt. Agronomstudenter läser kurser inom de andra övriga inriktningarna för att få en bred grund att stå på och får dessutom specialistkompetens inom sin inriktning.

Alla agronomer läser, utöver översiktskurser inom de andra inriktningarnas profilämne, kurser som projektledning, kommunikation och statistik. I hela utbildningarna finns inslag av hållbar utveckling. De naturvetenskapliga agronomerna (livsmedel, husdjur och mark/växt) får en ordentlig naturvetenskaplig grund genom att läsa kemi, biologi, matematik och mer inriktade grundkurser som geologi eller livsmedelskemi. De samhällsvetenskapliga agronomutbildningarna (landsbygdsutveckling och ekonomi) läser grundkurser inom ledarskap, marknadsföring, politik, juridik m.m.

Kort om de olika inriktningarna:

Agronom - ekonomi: Är en expert på ekonomiska frågor anknutna till jordbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser. En ekonomagronom med företagsekonomisk inriktning kan redovisning, marknadsföring och ledarskap. Med en nationalekonomisk inriktning ligger expertisen inom analys där ekonomiska modeller och metoder används. Ekonomagronom beskrivs av Naturvetarna som ekonomer med branschkunskap. De kan därför arbeta även på redovisningsbyråer, banker, försäkringsbolag m.m. som saknar koppling till lantbruksbranschen.

Agronom - husdjurSom husdjursagronom arbetar du för att lantbrukets djur ska må bra och producera bra. Programmet ger dig kunskaper om djurens funktion och behov samt även om hur lantbruket ska kunna producera livsmedel på ett hållbart sätt. Inriktningen ger dig kunskap om lantbruk och lantbrukets djur. Tongivande inslag i inriktningen är praktisk husdjursskötsel, olika djurhållningssystem, beteende, nutrition och avel.

Agronom - landsbygdsutveckling: Som landsbygdsutvecklare arbetar du nära människor och deras arbets- och levnadsvillkor på landsbygden. Landsbygdsutveckling handlar om praktisk politik och kommunikation. Agronomer inriktade mot landsbygdsutveckling är tränade på att förena naturresursutnyttjande med andra perspektiv och att arbeta med landsbygdsfrågor både lokalt som nationellt och internationellt.Tongivande inslag är projektledning, konflikthantering, entreprenörskap, naturresurshantering m.m.

Agronom - livsmedel: En livsmedelsagronom har kunskap om mat och förädling av råvaror och vet vad som påverkar matens kvalitet från att den produceras till att vi äter upp den. Livsmedelsagronomer har kunskap om hur råvarorna eller tillverkningen kan påverkas för att göra maten nyttigare och godare och hur maten kan produceras på ett etiskt och uthålligt sätt. Tongivande inslag i utbildningen är livsmedelsmikrobiologi, livsmedelshygien, förädling av mat, livsmedels sammansättning och egenskaper. 

Agronom - mark/växt: Som mark/växtagronom får du kunskap för att kunna påverka framtidens tillgång av mat, foder och energi och förståelse för hur vi förvaltar mark och vatten på ett hållbart sätt. Du kommer att kunna bidra till utvecklingen av lantbrukets växtproduktion, som har stor betydelse för samhällets utveckling och ekonomi – både nationellt och globalt. Tongivande inslag är odling, miljövård, förvaltning av naturresurser, jordbrukssystemet, förädling m.m. 

Några kända agronomer: Johan Rockström (Stockholm Resilience center), Åsa Domeji (Miljöchef Axfood), Johanna Sandahl (ordförande Naturskyddsföreningen), Kristina Yngwe (Riksdagsledamot), Peter Sylwan (vetenskapsjournalist), Svante Axelsson (generalsekreterare Naturskyddsföreningen).